admin 0 Comments

” काथा रेना: गोनोड. ” ओनोलिया श्रीमती चम्पावती टुडू

” काथा रेना: गोनोड. ” काहनी रेना: उनुरूम :

” काथा रेना: गोनोड. ” काहनी दो रामायण काहनी पुथी खोन हाताव आकाना। होड़ाक् काथा रेनाक् तिनाक् गोनोड. मेना: आ, ओना गे नोवा काहनी दोय लाया:। त्रेता युग रे अयोध्या रिन राजा दशरथ, जाहांय दो आडी वीर, आडी दाड़ेयान, आडी नापाय आर ” काथा रेना: गोनोड. ” एमो: होड़ ए तांहेकाना। उनि रिन पेया एरा को तांहेंकाना – कौशल्या, सुमित्रा आर कैकयी। मितधाव बोंगा आर राखोस ताला रे लाड़हाई हुयू: कान तांहेंना। ओना ओकते रानी कैकयी हों दशरथ सांव तुपुत् टांडी ते गोड़ो लागित् सेन लेनाय। लाड़हाई रे राजा दशरथ आर रानी कैकयी दाराय ते बोंगा को दाड़ेयेना। ओनाते राजा दशरथ दो कुसी ते कैकयी के बारया गोनोड. कोय मेता: देयाय। आर राजा हों आजा: काथा रेनाक् गोनोड. ए दोहे केत् आ। नोवा काहनी दो ओनोलिया श्रीमती चम्पावती टुडू तिकिन किन ओल आकात् आ।
” काथा रेना: गोनोड. ” काहनी दो रामायण काहनी पुथी खोन हाताव आकाना। होड़ाक् काथा रेनाक् तिनाक् गोनोड. मेना: आ, ओना गे नोवा काहनी दोय लाया:। त्रेता युग रे अयोध्या रिन राजा दशरथ, जाहांय दो आडी वीर, आडी दाड़ेयान, आडी नापाय आर ” काथा रेना: गोनोड. ” एमो: होड़ ए तांहेकाना। उनि रिन पेया एरा को तांहेंकाना – कौशल्या, सुमित्रा आर कैकयी। मितधाव बोंगा आर राखोस ताला रे लाड़हाई हुयू: कान तांहेंना। ओना ओकते रानी कैकयी हों दशरथ सांव तुपुत् टांडी ते गोड़ो लागित् सेन लेनाय। लाड़हाई रे राजा दशरथ आर रानी कैकयी दाराय ते बोंगा को दाड़ेयेना। ओनाते राजा दशरथ दो कुसी ते कैकयी के बारया गोनोड. कोय मेता: देयाय। आर राजा हों आजा: काथा रेनाक् गोनोड. ए दोहे केत् आ। नोवा काहनी दो ओनोलिया श्रीमती चम्पावती टुडू तिकिन किन ओल आकात् आ।

” काथा रेना: गोनोड ” काहनी :

नोवा काहनी रेदो त्रेता जुग रेनाक् काथा लाय आकाना । ओना जुग रेगे अयोध्या रे महाराज दशरथ राजोक् कान तांहेना । उनि दो आडी वीर, आडी नापाय, आडी दाड़ेयान आर काथा रेनाक् गोनोड. एमो: होड तांहेंकाना । उनिया: वीरता रेनाक् काथा दो धारतीपुरी, पातालपुरी आर सोरोगपुरी धाबिच् पासनाव लेना । ओनाते राजा दशरथ के होड़, बोंगा, यक्ष, गंधर्व ऐमान सानाम गेको मानोत ए कान तांहेना । राजा रिन दो पेया एरा को तांहेंकाना – रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा आर रानी कैकयी।

ओना जुग रेदो बोंगा आर राखोस ताला रे नेयाव-तापाम दो लेताड़ाकान तांहेना । मितधाव ओनका गे बोंगा आर राखोस ताला रे लाड़हाई ‌हुयू: कान तांहेकाना आर ओना लाड़हाई रे बोंगा कोवाक् दाड़े दो राखोस खोन लिचाड़लेन तांहेना । ओनाते बोंगा को दो राजा दशरथ के लाड़हाई रे गोड़ो लागित् को मेता: देया । नोवा काथा आजोम काते हुडिञ रानी कैकयी दो दशरथ सांव तुपुत टांडी ते सेनो: लागित् ए आरोज् लेत् तांहेंकाना। राजा दो हुडिञ रानी के लाड़हाई रे चाला: दो एकाल गे माना किदि याय, चेदाक् से नोवा लाड़हाई रे जिवी हों चालाव दाड़ेया: आ । दशरथ दो रानी कैकयी के आडी-आडी बुझाव केदेया । एन हों रानी कैकयी दो दशरथ आ: काथा बाय आजोम लेत् आ। उनि दो राजा के मेता: देयाय – ” महाराज, आम दो आलोम उइहारा। इञ दो, इञ बाबा सांव आडीधाव सेंड़ा-सेंड़ा तुपुत् टांडी ते लाड़हाई इञ चालाव आकाना। हुय दाड़ेया: आ,  इञ आम सोंगेरिञ तांहेन खान, जाहांना गोड़ो इञ एम दाड़ेयामा “।
 रानीया: मोचा खोन नोवा काथा आजोम काते राजा दशरथ दो रानी कैकयी के इदिये रेबेन एना। राजा दो आजा: ” वेगवान ” ञुतुमान राथ गाड़ी रे दुड़ुब काते आज रिन सिपाही को सांव तुपुत टांडी ते लाड़हाई लागित् सेन एनाय । नोवा लाड़हाई रे बोंगा कोदो राखोस ठेन बाड.को दाड़े:कान तांहेना । राजा दशरथ सेटेर सांवतेगे बोंगा कोवाक् दाड़े दो बाड़हावेना। राजा दो जांहा-जांहा सेत् चालाव इदि:कान तांहेना, ओनका-ओनका ते बोंगा कोदो दाड़े इदि:काना को तांहेन । बोतोर ते राखोस कोदो ञिर कान तांहेना आर राजा दशरथ दो पुरा दाड़े लागाव काते राखोस को गोच् एत् को तांहेनाय । ओना ओकतो गे वेगवान राथ गाड़ी दो मित् पाहटा कोचे एना । रानी कैकयी दो आटू-पाटू राथ गाड़ी खोन आंड़गो काते ञेल केत् आय जे, निघा रेयाक् खिला दो रापुत काते ओडोक एना । ओनाते राथ गाड़ी रेनाक् चाका दो निघा खोन बोजो: लागिदो: हुनाड. । नोड.कान ओकतो रानी दो आजा: ती काटुप्, निघा भुगा: रे खिला लेकाय सांबाव का: ना । जांहा तिन घाड़िक् लाड़हाई चालावेना, उन घाड़िक् रानी दो काटुप् निघा भुखा: रे सांबाव काते दोहो लेत् आय ।

लाड़हाई रे राखोस को हाराव एन खान तुपुत् टांडी बागी काते ञिर एना को । राथगाड़ी रिनिच् गाड़वान राथगाड़ी तिंगु केत् खान गे राजा दशरथ दो आच् रिन रानी कैकयी सेत् कोयोक् केत् खान गे आडी हाहाड़ायेनाय । रानी मा आजा: ती काटुप निघा भुगा: रे सांबाव काते राथगाड़ी रेनाक् चाका  दो सांबड़ाव लेत् आय । ओना ते रानीया: ती मा मायाड.ते झिरो-झोरो चाबा लेना । नोवा ञेलते राजा दो राथगाड़ी खोन आंड़गो काते रानी के आडी दुलाड़ ते मेताक् देयाय – ” दुलाड़िया, तेहेञ आमेम पोरमान केत् आ जे आम दो, मितटाड. वीरदारी रिन बाहु कानाम । आमा: नोवा बुझाव आर साहोस ञेलते आडी गिञ रासकायेना । आम नोवा बोतोरान लाड़हाई रे इञा: जिवी आर मान एम बाञ्चाव आकात् आ, ओनाते आम दो इञ ठेनखोन बारया गोनोड. हातावमे ” ।

राजावा: नोवा काथा आजोम काते, दुलाड़ साताला: रानी कैकयी ए मेन केत् आ – ” महाराज, इञ दो इञा: कामीवा: गिञ पुराव आकात् आ । जांहा तिस खोन नोवा धारती रे, आम दो इञरिन जांवाय लेकातिञ ञाम आकात् मेया आर इञ आपनार आकात् मेया । इन हिलो: खोन नोवा जेगेत रे दो जांहान साना बानू: आनाड., जे आमठेन खोन, आर हों जाहांना इञ ञामा ” ।
ऐनखान दशरथ ए मेन रूवाड़ केत् आ – ” बाडा़ रानी तेहेञ आम दो बारया गोनोड. हाताव तेगे हुय आमा । नोवा लाड़हाई दो आम खातिर तेगेञ जिताव आकाना, आर नोवा जिबोन दो आम खातिर तेगे बाञ्चाव आकाना । ओनाते आलोम लाजा: आ ।
” जिवीगाते, आमा: दुलाड़ इञ सांव नोड.का मेना: खान ।  इञा: बानार गोनोड. आमठेन गे तांहें हाताड़ो: मा । जाहांतिस जिवी रे लाकती पाड़ाव आञा । इना हिलो: गिञ कोय जोड. आ ” – कैकयीयाक् नोवा काथा आजोम काते राजा दो आडी गे कुसी येना । तुपुत् टांडी खोन जितकार काते राजा दशरथ दो आच् रिन रानी आर फाद को सांव आजा: राजगाड़ अयोध्या दिसोम ते रुवाड़ चालाव एनाय ।

राजा दशरथ दो आजा: राजकाज दो आडी नापाय ते चालावेत् तांहेनाय । आजा: राज रिन सानाम होड़को आडी सुक आर रास्का रेको तांहेंकाना । राजा दशरथ रिन पेया रानी खोन पुनया गिदरा को हुय लेना । माराड. रानी कौशल्या खोन दो राम, दोसार रानी सुमित्रा खोन दो लक्ष्मण, शत्रुध्न आर हुडिञ रानी कैकयी खोन दो भरत ए हुय लेना । जोतो गिदरा राजा लेका गे आडी वीर, दाड़ेयान आर नापाय को तांहेंकाना । सोमोय हों पारोम इदियेना आर गिदरा हों को माराड. एना । जोतो होड़ा: बापला हुय एना – राम सांव दो सीतावा:, लक्ष्मण सांव उर्मिला, भरत सांव मांडवी आर शत्रुध्न सांव दो श्रुतिकीर्तिया: । राजा दशरथ दो आच् रिन माराड. गिदरा राम के ” युवराज सिरफा दाहड़ी ” एमाय लागित् गुरू वशिष्ठ आर मंत्री कोवाक् राय हाताव केत् आ । नोवा काथा दो गोटा दिसोम होड़को बाडाय ञाम केत् आ । उनजोहो: शत्रुध्न आर भरत दो आकिनाक् मामो ओड़ाक् रे किन तांहेंकाना। रामचन्द्र ” युवराज पोद ” रे दुड़ुप् ए लागित् ते, अयोध्या रिन होड़ मा रास्का रेको पायरा: काना तांहेना । नोवा सागुन कामी लागित् अयोध्या दिसोम दो नावा बाहू लेका को साजावलेत् आ । रानी कैकयी हों आडी कुसी रे तांहें कानाय । रानी कैकयी यिच् मितटाड. काड़मी कुड़ी मंथरा, जाहांय दो आडी कुटनी गे तांहेंकानाय । मंथरा दो राम राजा बेनावे काथाय आजोम काते आडी भाबना एनाय आर गोसो मेत् आहा काते रानी कैकयी ठेन चालाव एनाय । उनियाक् गोसो मेत आहा ञेलते रानी कैकयी मेन केत् आय – ” एना, मंथरा, चेत् लेका रा: रा: मेत् आहा लेकाम ञेलो काना । गापा राम दो राजगद्दी रे दुड़ुप् ए लागित् । सानाम दिसोम होड़, रास्का रे मेना: कोवा आर आम दो भाबना रे मेनामा ” ।

नोवा काथा आजोम काते मंथराय मेन केत् आ – ” नोओय नोवा काथा आजोम काते गेतो, आमठेन दोञ हेच् आकाना । आम मातो एकालते, आमा: बेस बाड़िच् हों बाम उइहार एत् आ । मेनखान इञ दो, नोवा, आमा: बाड़िजो:मा, एकालते बाड. ञेञेल सानाञ काना ” ।  आर कैकयी सामाड. रे होड़मोमुयुद काते ओतरे दुड़ुप् एनाय ।

मंथरावा: नोवा काथा आजोम काते कैकयी आडीगेय हाहाड़ायेना आर मेन केत् आय – ” मंथरा बुझावो: काना, आम दो बुड़ही ओकतो रे आकिल बाइसाव आम काना । जांहां बेसा:, ओना हों बाड़िच् गेम आटकारेत् आ । राम युबराज को बेनाव लेखान, इञा दो चेत् बाड़िच् हुयू: आ ।

ऐनखान मंथरा दो आजा: बानार ती ते बोहो साप् कातेय मेन केत् आ – ” रानी, इञ दो नोड.कानाञ, इञा: मेतते आमा: बाड़िच् दो बाञ ञेल साहाव दाड़ेया: आ । इञा: दो चेत् हुयू: आ । राम युबराज ए बेना: आर भरत गेय बेना: । इञ दो नित् हों काड़मी कुड़ी गे आर हापेन दिन हों काड़मी कुड़ीगिञ तांहेना । मेनखान  उइहार एत् आञ आम लेकान रानीया: चेत् हुयू: आ ? जेलेका नित् इञ दो आमरिन काड़मी कुड़ी मिनाञा, ओनकागे राम युबराज बेनाव सांवते गे, आम दो रानी कौशल्या रिन काड़मी कुड़ी बेनाव कातेम तांहेना । रामा: राज रे आम आर दशरथ दो ओकोये पुछावबिना ?

मंथरावा: नोवा बिस काथा आजोम काते रानी कैकयी दो आडीगेय भाबना एनाय । आर नोवा काथा गे कैकयी या: बोहो: हाताड., होड़मो आर मायाड. रे भेदाव एना । रानी दो कुटनी मंथरावा: छोल रे फासाव काते उनि याक् बाड़िच् काथा तेय चालाव एना । एनखान उसाराते रानी मेन केत् आय – ” मंथरा, लोगोन जांहान उपाय लाई मे । जाहां ते नोवा दुखा खोन पाराड.गोत् इञ ञाममा ” ।

नोवा काथा आजोम काते कुटनी मंथरावा: मेत् आहा रे लांदा पासनावेना आर मेन केत् आय – ” आमेम उइहार आकात् गेया पालेत्, महाराज दशरथ आम ठेन बारया गोनोड. एम रेना: काथा मेना: आ । ओना नित् हों बांदी आकात् लेका मेना: आ । नित् ताक् हेच् आकाना। बानार गोनोड. कोयेमे । मित् दो भरत युबराज पोद ए ञाम, दोसारा: दो राम गेलपुन सेरमा बिररेय तांहेन मा ” ।

एनखान रानीय मेन केत् आय – ” भरत दो युवराज बेनाव ठीक गेया, मेनखान राम दो गेलपुन सेरमा बिररे तांहेनाय, नोवा दो चेदा: ” ?

” रानी आम दो आडीगेम नापाया । इञ दो आर तिना: इञ बुझावमेया । बाडाय गेयाम तो राम दो दशरथ राजा रिन माराड. कोड़ा गिदरा कानाय । निमित् हों कानाय । आर सानाम होड़ रिन दुलाड़िया हों कानाय । बोसों परम्परा लेकाते, युवराज पोद दो रामगे ञाम लाकतीयाना । मेनखान राम अयोध्या रे तांहेन खान भरत, राजा बेनाव आर बाड.बेनाव सोमान गेया । भरत अयोध्या रिन राजा बेनाव जाहां तिना: लागतीयाना, उना: गे राम बिररे तांहेंन हों लाकती मेना:आ।

नोवा काथा आजोम काते रानी दो मंथरा आडी दुलाड़ साताला:ए मेताक् देया – ” मंथरा, आम दो इञिच् काड़मी कुड़ी सुमुड. दो बाड. कानाम, आम दो गाते कुड़ी हों कान गेयाम । इञा: मेत् एम बुरसाड़ केत् आ । इञ ओका ञुतात् रिञ तांहेंकाना ओना नित् आमेम मारसाल आदिञ आ ” ।

रानी दो ञिदा ञुतात् रे ओजरा लुगड़ी ते बांदे काते पारकोम रे दुड़ुप एनाय ।  राजा दशरथ दो कैकयी या: नोवा ओबस्था ञेल काते आडी बोतोर एनाय आर रानी केय कुली केदेया – ” जिवी गाते, नोड.कान ओसागुन साजावनाते, साजाव काते चेदा: ञुतात् रेम दुड़ुप आकाना । चेत् ओकोये ओमानती केत् मेया । आर पाछे जाहांन काथा मेना: तामा, लोगोन लाई में ” ।

 

कैकयी बाय बाय ते पारकोम खोन बेरेत् काते राजा के मेताक् देया – ” आजोम आकात् आञ, गापा गे चेता, राम दो युबराज मान एम एमाय लागित् । इञ हों आम ठेन खोन बारया गोनोड. ञाम रेना: काथा मेना: आ । ओना दो तिस इमाञा ” ।

दशरथ ए मेन केत् आय – ” बाह ! निया काथा लागित्, नुना ञुतात् रे मेनामा । नुना: एम भाबना आकाना । जिवी गाते, नोवा इञा: गोटा मुलुक आमा: काना । आम तिस हों बाम‌‌‌ कोय आकात् दिञा । तेहेंञ आर नित् गे जुदी जाहांन कोकोय रेना: साना मेना: आ, कोयिञमे । ओना गोनोड. इञ एमामा । नोवा रघुवंश रे सेदाय खोन चालाव हेच् आकाना जे आले दो जिवी ले एम दाड़ेया: आ । एन हों एम आकान काथा ये दो बाड.ले पाछला: आ। मेनमे चेत् एम ञाम काना “।

नोवा आजोम काते कैकयी आडीगे कुसी एनाय आर लांदा कातेय मेन केत् आ – ” जिवी गाते, माड़ाड. गोनोड. दो नोवा इमाञमे जे ” इञ रिन होपोन भरत दो युबराज पोद एमायमे, दोसार गोनोड. दो इमाञमे, राम दो गेलपुन सेल्मा बिररे तांहेनाय।

कैकयी या: मोचा खोन नोवा काथा आजोम काते राजा दशरथ दो सेरमा खोन बिजली बोजोर ञुर आदे लेका आइकाव केत् आ। बोहो: रे ती चापू काते गे तांहे एनाय। होय हों बाड., आर बाड. हों बाड., चेत् हों बाय‌‌‌ मेन दाड़ेया:ना।

राजा दशरथ दो थिर रेगे तांहे एनाय । राजा के थिर ञेलते  रानी कैकयी दो रागीयातेय मेन केत् आय – ” नोओय नोवाम् मेनेत् तांहेंकाना, जांहाम ञाम काना, कोयिञमे । सारी काथा रेना: आडीम सारहाव  एत् तांहेंकाना । मेनेत् तांहेंकानाम, जिवी चालाव गोदो: रेहों काथा दो बाड. चाला: आ । नितो: चेदा: बोहो: रे ती एम कातेम दुड़ुप थिर एना। इञा: कोय मितदो पुराव मे, बाड.खान दोसार दो रघुबोंसो रे ” हेंदे काली ” इरचीया:में ।
कैकयीया: मोचा खोन नोवा बिस काथा आजोम काते राजा दशरथ दो दुलाड़ साताला:ए मेन केत् आ – ” पातयाऊ आर दुलाड़ मुचात् लागित् नोड.कान काथा दोम मेनेत् आ । राम आर भरत बानार गे इञ रिन फॉंकड़ा काना किन । राम ए माराड.आ । बोंसो परम्परा लेकाते दो उनीगे युबराज पोद ञाम लाकती काना । राजधोरोम हों नोवागेय लाइयेत् आ । जुदि आम नोवागेम ञाम काना । एनखान युबराज पोद दो भरतगिञ एमाया । चेदा: बाड. बोंसो परम्परा दो रापुत् दाड़ेया:आ । मेनखान, मेन काथा दो ओहोगे रुवाड़ कोवा । गापागे भरत आच् मामो ओड़ाक् खोन होहो आगूकाते युबराज पोद इञ एमाया । मेनखान, हे दुलाड़ राम दो चेत् ए काय आकात् ते गेलपुन सेरमा बिर ते भेजा सानायेत् मेया ” ?

राजा दशरथ दो रानी के आडीगेय बुझाव केदेया । उनि दो बाड.खोन बाय मानाव लेना । राजा दशरथ आजा: बोंसो रेना: मोहोत् दोहो काते सांबड़ाव साताला:ए मेन केत् आ – ” कैकयी रघुबोंसो दो तिस रेहों बाड. बाबो: आ । आमा: बानार कोय पुरा:आ । नोवा लागित् जुदी इञा: जिवी एमो: हुयू: आ, एनखान रघुबोंसो रेनाक् ञुतुमदाड़े आरहों हारा आ ” ।

गुरू वशिष्ठ आर मंत्री को ठेन भरत के राजा बेनाव आर राम के गेलपुन सेरमा लागित् बिर ते भेजा रेनाक् आदेश एम तायोम राजा मा ओंडे गे बेंहोस काते ञुर एनाय ।

 

महाराजा: आदेश लेकाते भरत दो अयोध्या रिन राजा बेनाव एनाय आर राम दो गेलपुन सेरमा लागित् बिर ते चालाव एनाय। सीता आर लक्ष्मण हों उनि के पांजा केदेया किन। नोवाको हुय तायोम दशरथ दो राम के उयहार उयहार तेगे गोच् एनाय‌ । आजा: एमा: काथा रेनाक् गोनोड. आजा: जिवीतेय हालाकेत् आ । जुग-जुग पारोम चालाव एना । महाराज दशरथ दो आजा: कामी कासनी आर ” काथा रेनाड. गोनोड.” एम खातिर तेगे तेहेञ हों जिवित मेनाया ।

नोवा काहनी काथा रेनाक् तिनाक् गोनोड. मेना: आ ओना बाबोत् ते लाय आय। सेदाय दो ओनकान होड़ हों को तांहेंलेना, जांहाय दो आकोवाक् काथा रेनाक् मान दोहो लागित् जिवी हों को एमो तांहेना।

Leave a Comment