Alok Murmu 0 Comments

तारा आञचार : काहनी (डॉ. के. सी. टुडू)

Last Updated on

December 19th, 2023 02:26 pm

तारा आञचार काहनी रेनाक् उनुरूम :
तारा आञचार काहनी दो  ओनोलिया  कृष्ण  चन्द्र टुडू गोमके  तिकिन  किन  ओल आका – आ। नोवा  दो मित् टिच् कोड़ा सानो मुर्मू आर कुड़ी बाहा माई याक् दुलाड़ रेनाड. काहनी काना। जाहां रे उनकिनाक् दुलाड़  सागाय तांहेन  काते हों दुलाड़ ताकिन बाय सारी आ। जाय जुग लागित् जोपड़ावा कान दुलाड़ सागाय रेनाक् एहोब आर मुचात् रिनिच् साखी दो तारा आञचार गे तांहेनाय। ओना लागित् नोवा काहनी रेनाक् ञुतुम दो तारा आञचार काना।
तारा आञचार काहनी :
चात् – बायसाख चांदो रेनाक् सारदी सितुड. रे सानो मुर्मू दो ती रे आ: सार साब् काते आरा: बुरू सेद् जिल सेंदरा लागित् सेन एनाय।
आरा: बुरू रे मितटाड. दाक् झारना जाहां दो बाहा झारना को मेताक् आ तांहे लेना। ओना झारना रे ञुत ञुहुम तारा खोन गे आडिगान जान – जानवर को दाक् ञु लागिद् आंड़गोनाको। ओना आस तेगे सानो मुर्मू  हों सेंदराय सेन लेना। सानो मुर्मू दो सेंदरा लागिद् जान – जानवर को बाड. ञाम लेत् कोवा। आड़िस मोने तेगे जिवी रेनाक् तेताड. मारतोक (राड़ेच्) लागित् बाहा झारना सेत् आंड़गो काते आंजले पेरेच् दाक् ञू केत् आ। दाक् ञू तायोम ओड़ाक् रूवाड़ लागित् ताड़ाम डाहार ते चालाव इदिये नाय। आचका गे मित् टिच्  कुड़ी याक् सिबिल सिबिल सेरेञ राहा आजोम काते सितुड. लोलो ते गोसो आकान होडमो को फांडगार रुवाड़ेना। मोने जिवी को ताय ओना सेरेञ राहा गे पांजा साना केदेया। बाई बाई ते ओना सेरेञ राहा हों मुचात् इदियेना।

दोसार हिलोक् हों सानो सेंदरा लागित् आ: सार साब् काते ताड़ाम डाहार ते ताड़ाम केत् आ। तायोम सेत् कोयो: रुवाड़ केत् खान मित् टिच् कुड़ी ञेल ञाम किदियाय। जांहाय दो माराड. आहार रेनाक् आड़े दानांग दानांग ते उनी गे पांजा आका देयाय। सानो मुर्मू दो लाडया बाड़े दारे तिंगुयेनाय। उनी कुड़ी हों आजा: सुर सेटेर एनाय। सानो दो सुर सेटेर सांवते  ञेलेयाय, उनी मा आजिज मिलोन जुरी बाहा कानाय। सानो कुली केदेयाय – बाहा माई होला दो आमगे तांहेकानाम ? आमाक् सेरेञ राहा गिञ आजोम ला:आ, पालेत ?

बाहा माई दो बोतोर बोतोर ते लाय के:आ – होय इञा सेरेञ राहा गे तांहेकाना आर ईञ गे तांहेकाना।

बाहा माई दो जाव दिन लेका गे आजा: तारा आञचार आटेत् काते सानो सुर रे दुड़ुब एनाय। बोहोक् तिरुब काते थिर एनाय। सानो दो बाहा वाक्‌ बोहोक् आजा: ति ते चेतान सेत् राकाब केत् खान ताला होरासी रे सिंदूर ञेल ञाम केत् आ। लेंगा ति रे ताय मेड़हेद साकोम तांहेकाना। नोवा को ञेल काते सानो मा जिवी को होड़मो खोन ओडोग् एन लेका आइकाव केत् आ। बाहा नोवा दो चेद् काना – सानो कुली केदेयाय। बाहा दो आडि सोकतो रागे: तांहेनाय आर मेत् खोन मेत् दा: झारना दा: लेका लिंगिन कान तांहेना।

बाहा दो रा: रा: तुलुज गे मेत् दा: जोत काते मेन केदाय – ” दादा तोपोल लेना लाड़. मोने ते, जिवी रेनाक् तारा आञचार गांठ काते, साखीलाड. दोहो लेदेया नुई लाडया बाड़े दारे डे। आलाडा. जिवीत जिवोन आखिर दिन हाबिच् सारी को:मा मेनते। मेनखान तेहेञ ओना तोनोल तोपोल, आलाक जाड़ी नाड़ी लेका रेच् राचा: तोपागो: काना।

सानो मेन के आ – ” बाहा आम नुना: चांड़े, नुना: लोगोन, इञ बागी कातेम ओडोक चाला:आ मेनते इञा: उइहार हों बाड. तांहेंकाना आर नुना: दुलाड़ ताहेंकाते रेहों, मोने आजाड़ी लेका तिसि रेहों आमा: बापला रेना: काथा बाम लाई आदिञा, नोवा खोन हाहाड़ा दो चेत् हुय दाड़ेया: आ।

नोवा काथा आजोम काते बाहा दो सानो सांव नित् गे दिसोम दुनिया जोतो हिड़िञ काते ञिर साना केदेया। ओनाते  सानो के मेताया – देलाड. जाहां सेत् मेत् लुतुर ओनते गेलाड. ञिर चाला: आ।

बाहा वाक् मोचा खोन नोवा काथा आजोम काते सानो मेन केत् आ – ” नोड.का दो चेका हुय दाड़ेया:आ । बाड. बालाड. ञिरा, आलाडा. जिवित लिखोन तोपोल बानू: आनाड.। नोवा धारती रे तेहेञ मांझी मोड़े होड़को तोल आका: आ, आमा: आञचार लुगड़ी नोवा दो ओहोञ राड़ा केया।

सानो आर बाहा ताला रे आडी घाड़िक् रोपोड़ हुय एना।  सानो दो आकिना: दुलाड़ काथा उइहार उइहार ते कांहिस हेच् इदियाय काना।

” नोवा होड़मो रेनाड. गोनोड. गे बानू: आनाड:, आर नोवा होड़मो दोहो काते चेत् इञ चेकाया ” – सानो बाई बाई ते मेन केत् आ। नोवा काथा मेन तायोम सार आजा: कोड़ाम रे फेत केआ आर सानो वाक् जिवी दो लाडया बाड़े दारे बुटा रे बाहा सामाड. रेगे चालाव सांगिञ एना। बाहा यिक् दुलाड़ गाते ताय जाय जुग लागित् बागियाक् देयाय। बाहा रा: रा: तेगे मेन केत् आ – ” बिधी बिधान्तर रेना: कोलोम दो ओकोय हों बाडे. एड़ावकेया। इञा: नुसिब रे दो नोवा गे ओल तांहेकाना पालेत् “।

बाहा माई आजा: बांदे साड़ी रेनाक् तारा आञचार चिरा काते, सानोवाक् बोहोक् पोटोम काते रूवाड़ चालावेनाय आको ओड़ाक् ते जाहां रे ओड़ाक् होड़ आर बारियात को तांगी लेदे याको।

बाहा माई याक् बापला दो चिरूनागार रिनिच् सामोल हांसदा सांव हुयु: काना तांहेत। बाहा मा सानो के दुलाड़ याय ओना लागित् आजि: दुलाड़ गाते सांव ञिर लागित् सेन लेनाय। सानो मा जाय जुग लागित् नोवा धुड़ी धारती बागी काते सेन सांगिञ एनाय।

जाहां लेका बाहा ओड़ाक् सेटेरेनाय ओनका गे हिलीत् तेत् कुली केदेया – माई ओका तेम चालाव लेना ? बाहा दो चेत् हों बाय रोड़ लेत् आ आर रा: रा: ते ओड़ाक् बोलोयेनाय। गोड़ाम कुड़ी याक् रा: ञेल ते गोड़ोम एंगात हों बाहा सुर सेटेरेनाय आर थिरो: मेताक् देयाय।

” कुड़ी होपोन जोनोम दो एटा: ओडा:गे। मित् दिन बाड. मित् दिन चाला: तेगे हुयु:आ। माई एटा: ओड़ाक् ते कुड़ी होपोनबो चालाव लेन एनाड. धारती आयोवाक् रिन हाला:आ। आर नोवा गे कुड़ी होपोन धोरोम दो ” – गोड़ाम एंगात मेन केआ।

बाहा माई दो चाम्पानागार खोन चिरूनागार ते सामोल हांसदा आजिज बाहू बेनाव काते इदि केदेया। बापला तायोम इदि रूवाड़ आगू रूवाड़ केत किना को आर आतु होड़ हों सिसिर हांडी को एमा: कोवा को।

मित् ञिदा आको ओड़ाक् रे सामोल हांसदा दो लाड़ ए जोटेत् आदेया। मेनखान आडिगे को रान मुरगान, ओझा पाती केदेया। एन हों  सामोल हांसदा दो बाड.को बांचाव दाड़े याक् देया। उनि याक् गोच् होड़मो कायरा ढोंगा ते दारड़ा गाडा रेको आतू का: देया। जांवाय ओड़ाक् रे गेलबार सेरमा ताहें तायोम बाहा उइहार के आ – चेत् इञ चेकाया नोडे दो ? ओकोय सांव इञ तांहेंना ? जाहांयगे ईञ रिन को तांहेकाना, सानाम को चालाव एना, ईञ हुञ चाला: आ। जांहासेत् मेत् लुतुर, ओनते गिञ चाला:आ। होर गे होर दोय उदु:आञा, लाहा आकागिञ तांहेना।

नोवा को उइहार ते मित् दिन ञुत ञुहुम तारा आजा: जांवाय ओड़ाक्  बागी काते जानाम ओड़ाक् हेच् सेटेर एनाय। जानाम ओड़ाक् रेहों हिलि दादा एद्रे आड़िसाया किन। नोवा कोते मोने जिवी ताय कांहिस चाबा येना। ओनाते मित् दिन एकलारे मेन जोड. कानाय – ” नोवा होड़मो दो चेत् ए चेकाया ? चेत् ए कामीया, आपान आपिन बो हेच् आकाना नोवा धारती तेदो, आर आपान आपिन बो रूवाड़ चाला:आ, ओकोय हों ओकोय रिन हों बोन बाड. काना “। नोवा को उइहार उइहार ते मोने जिवी  को ताय रापुद् चाबायेना। जिवी रेनाक् जोतो दुःख हारकेत को आजा: कोड़ाम रे सामटाव काते माराड. आहार धारे रेनाक् लाडया बाड़े दारे बुटारे सेटेर एनाय। हानते नाते कोयो: तायोम दारे रे देच् एनाय आर आजा: साड़ी रेनाक् तारा आञचार चिरा काते बिन बाहा हारमालाय बेनाव केत् आ। तारा आञचार बाहा माला दो आजा: होटो: रे आराव काते लाडया दारे रेनाक् डार रे आकायेनाय बाहा माई दो । ञेल ञेल ते बाहा माई याक् जिवी दो आजा: होड़मो खोन जाय जुग लागित् ओडोक् चालावेना। जाहां तारा आञचार ते अजिज दुलाड़ गाते सानो  मुर्मू वाक् गोच् होड़मो पोटोम लेत् आय, ओना तारा आञचार ते आजा: जियोन खेलोड हों तारा आञचार लेकागे मुचात् एना।

Leave a Comment